Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Nέο Λύκειο: Η πρόταση του υπ. Παιδείας

Η πρόταση του υπ. Παιδείας για το νέο Λύκειο, τη δομή του και τα μαθήματα στις τρείς τάξεις:

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2011/to_neo_lykeio_110330.doc

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

Aποσπάσεις - τοποθετήσεις: Η τελική πρόταση της Ομάδας Εργασίας

Aπό τον αιρετό εκπρόσωπο του ΚΥΣΠΕ (δασκάλων / νηπιαγωγών) Δημ. Μπράτη μας κοινοποίηθηκε η τελική πρόταση της ομάδας εργασίας του ΥΠΔΒΜΘ για τα κριτήρια αποσπάσεων και τοποθετήσεων, την οποία δημοσιεύουμε καθώς αφορά και τους εκπαιδευτικούς της B/θμιας Εκπαίδευσης:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ & ΔΕ
Α΄ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

1.Όργανα και Κατηγορίες αποσπάσεων
1.1. Αρμόδια όργανα για τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι τα κεντρικά, τα ανώτερα περιφερειακά και τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια των εκπαιδευτικών.
1.1.1. Τα κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια (ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ) είναι αρμόδια για:
α. Αποσπάσεις στην κεντρική υπηρεσία και στις ανεξάρτητες ή σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΥΠΔΒΜΘ, για άσκηση διοικητικού έργου.
β. Αποσπάσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που εποπτεύονται από το ΥΠΔΒΜΘ, για άσκηση διοικητικού έργου
γ. Αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ
1.1.2. Τα ανώτερα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια (ΑΠΥΣΠΕ /ΑΠΥΣΔΕ)[1] είναι αρμόδια για:
α. Αποσπάσεις στις περιφερειακές διευθύνσεις, στις διευθύνσεις και στα γραφεία εκπαίδευσης, για άσκηση διοικητικού έργου
β. Αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ, σε τάξεις υποδοχής των λοιπών σχολείων και σε ΚΕΔΔΥ
γ. Αποσπάσεις σε πειραματικά σχολεία
δ. Αποσπάσεις σε καλλιτεχνικά σχολεία
ε. Αποσπάσεις σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
στ. Αποσπάσεις σε μειονοτικά σχολεία
ζ. Αποσπάσεις σε μουσικά σχολεία
Οι αποσπάσεις των περιπτώσεων β έως και ζ αφορούν τους εκπαιδευτικούς του ίδιου ΑΠΥΣΠΕ/ΔΕ
1.1.3. Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια (ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ)  είναι αρμόδια για τις αποσπάσεις από σχολείο σε σχολείο του ίδιου ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ
1.2. Όταν τα ανωτέρω ΥΣ συνεδριάζουν για αποσπάσεις εκπ/κών σε μειονοτικά σχολεία, συμμετέχουν οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των εργαζόμενων στα σχολεία αυτά.
2. Εκτέλεση αποσπάσεων
Οι προτάσεις των κεντρικών, των ανώτερων περιφερειακών και των περιφερειακών ΥΣ εκτελούνται με απόφαση του Υπουργού ΠΔΒΜΘ, του Περιφερειακού Διευθυντή εκπαίδευσης και του Διευθυντή εκπαίδευσης, αντίστοιχα, εκτός από τις αποσπάσεις του εδαφίου α της παραγράφου 1.1.2. που εκτελούται με απόφαση του Υπουργού ΠΔΒΜΘ
Πρόταση ΟΛΜΕ–ΔΟΕ: Κατάργηση της παραγράφου 1 και 3, περ. β του άρθου 31 του ν. 3848/2010, για τις αποσπάσεις των υπαραρίθμων σε σχολείου άλλου νομού της ίδιας ή άλλης περιφερειακής διεύθυνσης.
Πρόταση ΟΛΜΕ: Για τις αποσπάσεις σε Πειραματικά, Καλλιτεχνικά και Μουσικά σχολεία αρμόδια είναι τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια (ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ)
3. Κριτήρια για τις αποσπάσεις
3.1.Για τις αποσπάσεις στην KY και στις ανεξάρτητες ή σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΥΠΔΒΜΘ, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το ΥΠΔΒΜΘ, καθώς και στις περιφερειακές διευθύνσεις, στις διευθύνσεις και στα γραφεία εκπαίδευσης τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια λαμβάνουν υπόψη τα εξής κριτήρια:
α. τις μεταπτυχιακές σπουδές στη δημόσια διοίκηση ή στη διοίκηση της εκπαίδευσης
β. το δεύτερο πτυχίο που είναι σχετικό με τη διοίκηση, τη νομική ή άλλη επιστήμη
γ. την τεκμηριωμένη γνώση του αντικειμένου της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί
δ. τη γνώση των νέων τεχνολογιών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποίηση επιπέδου Α΄ ή Β΄  
ε. την αξιόλογη διοικητική εμπειρία, κατά προτίμηση στις υπηρεσίες ή σε νομικά πρόσωπα του ΥΠΔΒΜΘ
στ. την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, η οποία αποδεικνύεται με πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή πιστοποιητικό επιπέδου Β2 και άνω  
Για το σκοπό αυτό στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί με απόσπαση και αναφέρονται τα συγκεκριμένα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και η αριθμητική αποτύπωσή τους.
3.2.1. Κατά τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ αποσπώνται, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες, κατά σειρά προτεραιότητας:  
α) Ανήκουν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης (άρθρο … αυτού του νόμου)
β) Είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων (παρ. 1 του άρθρου 21 ν. 2946/2001)
γ)Είναι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων (άρθρα 93 παρ. 7 και 182 παρ. 10 του ν. 3852/2010)
δ) Είναι σύζυγοι δικαστικών λειτουργών (παρ.3, άρθρου 47 ν. 2304/95)
Αν δεν υπάρχουν λειτουργικά κενά στην περιοχή όπου θεμελιώνουν δικαίωμα απόσπασης,σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, η απόσπαση πραγματοποιείται σε όμορη αυτής περιοχή(ν.3852, άρθρο 93)
3.2.2. Κατά τις αποσπάσεις εντός του ιδίου ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ αποσπώνται κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί που είναι μέλη των διοικητικών συμβουλίων των ενώσεων λειτουργών μέσης εκπαίδευσης ή των συλλόγων των δασκάλων ή αιρετοί εκπρόσωποι στα υπηρεσιακά συμβούλια των εκπαιδευτικών ή μέλη των προεδρείων των νομαρχιακών τμημάτων της ΑΔΕΔΥ και ζητούν απόσπαση σε σχολεία της έδρας αυτών (παρ. άρθρου 16, παρ.Γ8, ν. 1566/85).
3.2.3. Για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ στα λειτουργικά κενά που απομένουν μετά τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων 3.2.1. και 3.2.2. αυτού του άρθρου, καθώς και για τις αποσπάσεις από σχολείο σε σχολείο του ίδιου ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, λαμβάνονται υπόψη:
α) από τα κριτήρια για τις μεταθέσεις του άρθρου... αυτού του νόμου:
i) η συνολική υπηρεσία, που αποτιμάται με μια (1)μονάδα ανά έτος
ii) η συνυπηρέτηση, που αποτιμάται με δέκα (10)μονάδες
iii) η εντοπιότητα, που αποτιμάται με τέσσερις (4) μονάδες
iv) οι οικογενειακοί λόγοι, που αποτιμώνται ως εξής:
Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες
Οι εκπαιδευτικοί σε χηρεία λαμβάνουν έξι (6) μονάδες αν έχουν παιδί που είναι ανήλικο ή σπουδάζει, άλλως λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες
Οι εκπαιδευτικοί με μονογονεϊκή οικογένεια, λόγω απόκτησης παιδιών χωρίς να έχει προηγηθεί γάµος, λαμβάνουν έξι(6) μονάδες, εφόσον έχουν παιδί που είναι ανήλικο ή σπουδάζει
Οι εκπαιδευτικοί που είναι έγγαμοι, σε διάσταση, σε διάζευξη ή χηρεία ή με μονογονεϊκή οικογένεια λαμβάνουν πέντε (5} μονάδες για το πρώτο, έξι (6) για το δεύτερο και οκτώ (8) για το τρίτο παιδί (φυσικό, θετό ή αναγνωρισμένο), εφόσον αυτά είναι άγαμα ανήλικα ή σπουδάζουν.
β)Οι βαριές και δυσίατες ασθένειες:
i. των ίδιων των εκπαιδευτικών, των παιδιών ή των συζύγων τους (μονάδες 5 για ποσοστό αναπηρίας 50-66%, μονάδες 20 για ποσοστό 67-79% και μόνάδες 30 για ποσοστό 80% και άνω)
ii. των γονέων τους που είναι δημότες από διετίας δήμου της περιοχής όπου ζητείται η απόσπαση, εφόσον αποδεδειγμένα έχουν την επιμέλειά τους (μονάδα 1 για ποσοστό αναπηρίας 50-66% και μονάδες 3 για ποσοστό 67% και άνω)
iii. αδελφών τους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλειά τους (μονάδες 5).
Το ποσοστό αναπηρίας αποδεικνύεται με γνωμάτευση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, που εκδίδεται βάσει του Ενιαίου Κανονισμού Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, όπως ισχύει κάθε φορά (άρθρο 7 ν. 3863/2010)
γ) η θεραπεία για εξωσωματική γονιμοποίηση (μονάδες 3)
δ) Οι σπουδές του εκπαιδευτικού (μεταπτυχιακές ή για απόκτηση άλλου τίτλου) σε σχολή που εδρεύει σε διαφορετική περιοχή από αυτήν όπου ανήκει οργανικά (μονάδες 2)
3.2.3. Τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια είναι δυνατό, με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφασή τους, να αποσπούν εκπαιδευτικούς που αντιμετωπίζουν έκτακτα και ειδικά προβλήματα, ανεξάρτητα από τις μονάδες απόσπασης που συγκεντρώνουν.
4.Για τις αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ, σε τάξεις υποδοχής των λοιπών σχολείων, σε ΚΕΔΔΥ, σε πειραματικά, καλλιτεχνικά, μουσικά, μειονοτικά σχολεία και σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης τα υπηρεσιακά συμβούλια λαμβάνουν υπόψη τα αντίστοιχα κριτήρια για τις μεταθέσεις.
Πρόταση ΟΛΜΕ-ΔΟΕ: Τα κριτήρια να καθορίζονται με υπουργική απόφαση.
4. Κωλύματα αποσπάσεων
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόσπαση οι παρακάτω κατηγορίες εκπαιδευτικών:
α. Οι νεοδιόριστοι που διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στην περιοχή ή στο σχολείο του πρώτου διορισμού τους, προκειμένου για τις αποσπάσεις στην KY και στις ανεξάρτητες ή σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΥΠΔΒΜΘ, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το ΥΠΔΒΜΘ, καθώς και στις περιφερειακές διευθύνσεις, στις διευθύνσεις και στα γραφεία εκπαίδευσης. Εξαιρούνται οι ανήκοντες σε ειδική κατηγορία του άρθρου … αυτού του νόμου.
β. Όσοι είναι στελέχη της εκπ/σης (σχολικοί σύμβουλοι, δ/ντές δ/σεων, προϊστάμενοι γραφείων, προϊστάμενοι εκπαιδευτικών θεμάτων, διευθυντές και υποδ/ντές σχολείων)
γ. Όσοι υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά την 31η Αυγούστου του έτους που γίνονται οι αποσπάσεις
δ. Όσοι ανήκουν οργανικά σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, πειραματικά, μουσικά, καλλιτεχνικά ή μειονοτικά σχολεία και σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, προκειμένου για τις αποσπάσεις στην KY και στις ανεξάρτητες ή σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΥΠΔΒΜΘ, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το ΥΠΔΒΜΘ, καθώς και στις περιφερειακές διευθύνσεις, στις διευθύνσεις και στα γραφεία εκπαίδευσης, εφόσον δεν έχουν εξαντλήσει τον προβλεπόμενο χρόνο υποχρεωτικής παραμονής σε αυτά.
5. Διαδικασία αποσπάσεων και τοποθετήσεων
5.1. Οι αποσπάσεις διενεργούνται με την εξής σειρά:
α. Αποσπάσεις στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου ΠΔΒΜΘ
β. Αποσπάσεις στις περιφερειακές διευθύνσεις, στις διευθύνσεις και στα γραφεία εκπαίδευσης
γ. Αποσπάσεις σε φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου ΠΔΒΜΘ
δ. Αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ, σε τάξεις υποδοχής των λοιπών σχολείων και σε ΚΕΔΔΥ, σε πειραματικά σχολεία, σε καλλιτεχνικά σχολεία,σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, σε μειονοτικά σχολεία, σε μουσικά σχολεία
ε. Αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ
στ. Αποσπάσεις από σχολείο σε σχολείο του ίδιου ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ
5.2. Ειδικότερα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια, αποσπούν ή τοποθετούν τους εκπαιδευτικούς με την εξής σειρά:
α. Αποσπάσεις και τοποθετήσεις υπεραρίθμων
β. Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που είναι στη διάθεση του ΥΣ
γ. Αποσπάσεις από σχολείο σε σχολείο της περιοχής αρμοδιότητας του συμβουλίου και τοποθετήσεις αποσπασμένων από άλλες περιοχές
δ. Προσωρινές τοποθετήσεις μεταταχθέντων
ε. Προσωρινές τοποθετήσεις νεοδιορίστων
στ. Τοποθετήσεις αναπληρωτών
5.3. Όταν ικανοποιείται το αίτημα εκπαιδευτικού για μια κατηγορία απόσπασης, δεν εξετάζονται οι αιτήσεις που τυχόν έχει υποβάλει για άλλες κατηγορίες απόσπασης.
Οι κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών ολοκληρώνονται μέχρι το τέλος Ιουνίου. Οι αποσπάσεις εξετάζονται μετά την ανακοίνωση των μόνιμων διορισμών και των μετατάξεων, που έπονται των μεταθέσεων.

Πρόταση ΟΛΜΕ: Οι αποσπάσεις και οι τοποθετέσεις της περίπτωσης 5.2.γ να μη συνεξετάζονται, αλλά να προηγούνται οι αποσπάσεις από σχολείο σε σχολείο.
Β΄ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
1. Μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί που ζητούν μετάθεση σε σχολεία που λειτουργούν στην περιοχή του δήμου της έδρας τους.
Έδρα του εκπαιδευτικού αποτελεί ο δήμος όπου υπάγεται η μόνιμη κατοικία του. Αλλαγή έδρας γίνεται με γραπτή δήλωση του εκπαιδευτικού μέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε έτους και ισχύει από το μεθεπόμενο σχολικό έτος. Η δήλωση συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία.
2. Τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσονται σε δώδεκα (12) κατηγορίες, τις Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ και ΙΒ, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας ΔΒΜΘ, ύστερα από πρόταση των αρμόδιων κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων, τα οποία λαμβάνουν υπόψη εισηγήσεις των ανώτερων περιφερειακών συμβουλίων και γνώμη των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, που διαμορφώνονται σε συνεργασία με τα αρμόδια περιφερειακά συμβούλια και τα πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών, αντίστοιχα, με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
α) τον πληθυσμό της έδρας των σχολείων
β) τις συνθήκες διαβίωσης εκεί των εκπαιδευτικών
γ) την οργανικότητα (μόνο για τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης)
δ) την απόστασή των σχολείων από την έδρα της περιφερειακής ενότητας (νομού)
ε) τις συγκοινωνιακές συνθήκες και
στ) το υψόμετρο.
Για τη διατύπωση γνώμης από τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις ο Υπουργός τάσσει εύλογη προθεσμία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας η κατάταξη των σχολείων σε κατηγορίες γίνεται ύστερα από πρόταση των κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων, που λαμβάνουν υπόψη τις εισηγήσεις των ανώτερων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων. 
3. Για κάθε έτος υπηρεσίας σε σχολεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ και ΙΒ κατηγορίες υπολογίζονται 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10,11 και 12 μονάδες μετάθεσης, αντίστοιχα.
Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να ορίζονται συγκεκριμένα σχολεία της ΙΒ κατηγορίας για τα οποία υπολογίζονται 15 μονάδες μετάθεσης αντί 12, λόγω των εξαιρετικών συνθηκών διαβίωσης σε αυτά.  
4. Για το χρόνο που αφορά σε εκπαιδευτικές άδειες, άδειες χωρίς αποδοχές και άδειες ανατροφής τέκνου δεν υπολογίζονται περισσότερες της μιας (01) μονάδες μετάθεσης λόγω δυσμενών συνθηκών.
5. Σε κάθε σχολικό συγκρότημα ή ομάδα σχολείων δημιουργούνται θέσεις επικουρικών ή αναπληρωματικών εκπαιδευτικών, ώστε να αναπληρώνονται άμεσα εκπαιδευτικοί που λαμβάνουν μακροχρόνια άδεια ή μετακινούνται, για οποιοδήποτε λόγο, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

Διαφωνία ΟΛΜΕ: η άδεια ανατροφής τέκνου να λαμβάνεται κανονικά υπόψη για τη μοριοδότηση λόγω δυσμενών συνθηκών
Πρόταση ΟΛΜΕ & ΔΟΕ: Κατάργηση ως προϋπόθεσης για μετάθεση της 3ετίας για τους νεοδιόριστους και της 2ετίας για όλες τις άλλες κατηγορίες.
Πρόταση ΔΟΕ: Κατάργηση των περιοχών μετάθεσης. Σε κάθε ΠΥΣΠΕ να υπάρχει μια μόνο περιοχή μετάθεσης.
6. Για τις μεταθέσεις στα πειραματικά σχολεία, τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια λαμβάνουν υπόψη τα εξής κριτήρια:
α. Διδακτορικό δίπλωμα στις επιστήμες της αγωγής ή στην ειδικότητα του εκπαιδευτικού (μονάδες 6)
β. Μεταπτυχιακός τίτλος στις επιστήμες της αγωγής ή στην ειδικότητα του εκπαιδευτικού (μονάδες 4)
γ. Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλους επιστημονικούς τομείς (μονάδες 3)
δ. Μεταπτυχιακός τίτλος σε άλλους επιστημονικούς τομείς (μονάδες 2)
ε. Διετής μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (μονάδες 3)
στ. Πιστοποιημένη επιμόρφωση β΄ επιπέδου στις νέες τεχνολογίες (μονάδες 3)
ζ. Πιστοποιημένη ετήσια επιμόρφωση στις επιστήμες της αγωγής ή στην ειδικότητα του εκπαιδευτικού ή σε ΣΕΛΔΕ, ΣΕΛΜΕ και ΑΣΠΑΙΤΕ/ ΣΕΛΕΤΕ, εφόσον δεν αποτελεί προσόν διορισμού (μονάδες 2)
η. Άλλα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα σχετικά με τις επιστήμες της αγωγής ή την ειδικότητα του εκπαιδευτικού, τα οποία προκύπτουν από το βιογραφικό σημείωμα και τα συνημμένα στην αίτηση στοιχεία και μπορεί να διαπιστώνονται και με προφορική συνέντευξη ενώπιον του υπηρεσιακού συμβουλίου (μονάδες μέχρι 3)
7. Για τις μεταθέσεις στα ΣΜΕΑΕ, στις τάξεις υποδοχής και στα ΚΕΔΔΥ τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια λαμβάνουν υπόψη, τα εξής κριτήρια:
α) Διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ, ή στη σχολική ψυχολογία ή στην ειδική φυσική αγωγή, αν πρόκειται για εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ11 (μονάδες 8)
β) Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών στην ΕΑΕ, ή στη σχολική ψυχολογία ή στην Ειδική Φυσική Αγωγή, αν πρόκειται για εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ11 (μονάδες 6)
γ) Τίτλος διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ στα διδασκαλεία της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής (μονάδες 4)
δ) Πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος ΕΑΕ, δηλαδή πτυχίο παιδαγωγικών τμημάτων των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με αντικείμενο την ειδική προσχολική αγωγή ή παιδαγωγικών τμημάτων ειδικής αγωγής με κατεύθυνση νηπιαγωγών και πτυχίου παιδαγωγικών τμημάτων δημοτικής εκπαίδευσης ειδικής αγωγής ή παιδαγωγικών τμημάτων ειδικής αγωγής με κατεύθυνση δασκάλων ή τμημάτων εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία. Επιπλέον στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΦΑΑ των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως αντίστοιχου και ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής με κύρια ειδικότητα την ΕΑΕ ή την ειδική φυσική αγωγή ή την ειδική φυσική αγωγή-θεραπευτική γυμναστική» ή την «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ή την «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή την «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία» (μονάδες 4)
ε) Μόνιμη αναπηρία του ίδιου του εκπαιδευτικού 67% και άνω, που πιστοποιείται από πρωτοβάθμια ή από δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή. Η υγειονομική επιτροπή γνωματεύει επίσης ότι ο εκπαιδευτικός κρίνεται ικανός για την εκτέλεση των καθηκόντων του και ότι η αναπηρία του δεν οφείλεται σε θέματα ψυχικής υγείας (μονάδες 3).
στ) Μόνιμη αναπηρία παιδιού του εκπαιδευτικού, σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, που πιστοποιείται είτε από πρωτοβάθμια είτε από δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή (μονάδες 2,5).
ζ) Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης σεμιναρίου ετήσιας επιμόρφωσης-εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο ΠΔΒΜΘ, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών και προϋπηρεσία τριών διδακτικών ετών σε δομές ΕΑΕ και στα ΚΕΔΔΥ. Σεμινάρια ετήσιας διάρκειας στην ΕΑΕ, που έχουν υλοποιηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο ΠΔΒΜΘ,, αναγνωρίζονται ως ισότιμα με τα ανωτέρω σεμινάρια τετρακοσίων (400) ωρών (μονάδες 2,5).
η) Η διδακτική εμπειρία του εκπαιδευτικού σε ΣΜΕΑΕ ή τάξεις υποδοχής καθώς και η θητεία του σε ΚΕΔΔΥ με οποιαδήποτε σχέση (οργανική θέση ή απόσπαση μονάδες 0,50 για κάθε έτος μέχρι 2)
Θ)Άλλα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα σχετικά με την ειδική αγωγή και εκπαίδευση, τα οποία προκύπτουν από το βιογραφικό σημείωμα του εκπαιδευτικού και τα συνημμένα στην αίτησή του στοιχεία, τα οποία μπορεί να διαπιστώνονται και με προφορική συνέντευξη ενώπιον του υπηρεσιακού συμβουλίου (μονάδες μέχρι 3)
8. Για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών γενικής παιδείας στα μουσικά σχολεία τα αρμόδια συμβούλια λαμβάνουν υπόψη:
α. Πτυχίο ή δίπλωμα μουσικής (μονάδες 6)
β. Διδακτική εμπειρία σε μουσικά σχολεία (μονάδες 0,5 για κάθε έτος και μέχρι 4)
γ. Αποδεδειγμένη σχέση του εκπαιδευτικού με τις τέχνες και τη μουσική ειδικότερα, που προκύπτει από το βιογραφικό σημείωμα και τα συνημμένα στην αίτηση στοιχεία και μπορεί να διαπιστώνεται και με προφορική συνέντευξη ενώπιον του υπηρεσιακού συμβουλίου (μονάδες μέχρι 3)
9. Για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ16 στα μουσικά σχολεία τα αρμόδια συμβούλια λαμβάνουν υπόψη:
α. Για το μάθημα των θεωρητικών της μουσικής (μουσική θεωρία και πράξη)
i. πτυχίο αντίστιξης ή φούγκας ή δίπλωμα σύνθεσης (μονάδες 6)
ii. διδακτική εμπειρία σχετική με το συγκεκριμένο μάθημα (1 μονάδα για κάθε έτος)
iii. τεκμηριωμένη ενασχόληση με το αντικείμενο του μαθήματος ( μέχρι 3 μονάδες)
β. Για το μάθημα της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής
i. δίπλωμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής (μονάδες 6)
ii. διδακτική εμπειρία σχετική με το συγκεκριμένο μάθημα (1 μονάδα για κάθε έτος)
iii. γνώση του δημοτικού τραγουδιού ή τεκμηριωμένη ενασχόληση με το αντικείμενο του μαθήματος ( μέχρι 3 μονάδες)
γ. Για το μάθημα της διεύθυνσης χορωδιακών και ορχηστρικών συνόλων
i. αντίστοιχος τίτλος σπουδών (μονάδες 6)
ii. διδακτική εμπειρία σχετική με το συγκεκριμένο μάθημα ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αιτήσεις εκπαιδευτικών με τα τυπικά προσόντα για το μάθημα αυτό, σχετική με το μάθημα της διεύθυνσης χορωδιακών και ορχηστρικών συνόλων (1 μονάδα για κάθε έτος)
iii. τεκμηριωμένη ενασχόληση με το αντικείμενο του μαθήματος ( μέχρι 3 μονάδες)
δ. Για το μάθημα των ευρωπαϊκών μουσικών οργάνων
i. δίπλωμα ή πτυχίο μουσικού οργάνου (μονάδες 6)
ii. διδακτική εμπειρία σχετική με το συγκεκριμένο μάθημα (1 μονάδα για κάθε έτος)
iii. τεκμηριωμένη ενασχόληση με το αντικείμενο του μαθήματος ( μέχρι 3 μονάδες)
Οι μονάδες από την ενασχόληση του εκπαιδευτικού με το αντικείμενο του μαθήματος περιπτώσεις α-δ) υπολογίζονται μόνον εφόσον ο εκπαιδευτικός είναι κάτοχος του αντίστοιχου τίτλου ή διπλώματος. Η ενασχόληση προκύπτει από το βιογραφικό σημείωμα και τα συνημμένα στην αίτηση στοιχεία και μπορεί να διαπιστώνεται και με προφορική συνέντευξη ενώπιον του υπηρεσιακού συμβουλίου (μονάδες μέχρι 3)
10. Για τις μεταθέσεις στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια λαμβάνουν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:
α. Ειδίκευση σε θέματα διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας (μον. 8)
β. Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα διαπολιτισμικής αγωγής (μονάδες 6)
γ. Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές σε επιστήμες της αγωγής (μονάδες 4)
δ. Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο διδασκαλίας τους (μονάδες 3)
ε. Διδακτική εμπειρία σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (μονάδες 0,5 για κάθε έτος μέχρι 2)
στ. Διδακτική εμπειρία σε τάξεις υποδοχής ή φροντιστη­ριακά τμήματα (μονάδες 0,25 για κάθε έτος μέχρι 1)
ζ. Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής, της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας, επιπέδου Β2 τουλάχιστον (μονάδες 0.5 για κάθε γλώσσα και μέχρι 1)
η. Η ενασχόληση του εκπαιδευτικού με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, που προκύπτει από το βιογραφικό σημείωμα και τα συνημμένα στην αίτηση στοιχεία και μπορεί να διαπιστώνεται και με προφορική συνέντευξη ενώπιον των μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου (μονάδες μέχρι 3)
11. Για τις μεταθέσεις στα καλλιτεχνικά σχολεία τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια λαμβάνουν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:
α. Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης (μονάδες 6)
β. Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές σε επιστήμες της αγωγής (μονάδες 4)
γ. Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο διδασκαλίας τους (μονάδες 3)
δ. Διδακτική εμπειρία σε σχολεία καλλιτεχνικά σχολεία (μονάδες 0,5 για κάθε έτος μέχρι 2)
ε. Ενασχόληση με θέματα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, που προκύπτει από το βιογραφικό σημείωμα και τα συνημμένα στην αίτηση στοιχεία και μπορεί να διαπιστώνεται και με προφορική συνέντευξη ενώπιον των μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου (μονάδες μέχρι 3)
12. Για τις μεταθέσεις στα μειονοτικά σχολεία τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια λαμβάνουν υπόψη τα εξής κριτήρια:
α. Μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα μειονοτικών σχολείων (μονάδες 6)
β. Διδακτική εμπειρία σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (μονάδες 0,5 για κάθε έτος μέχρι 2)
γ. Πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, επιπέδου Β2 και άνω (μον.0.5 για κάθε γλώσσα και μέχρι 1)
δ. Εξοικείωση του εκπαιδευτικού με άλλους πολιτισμούς ή και με θρησκευτικές πρακτικές των διδασκομένων (μονάδες μέχρι 3)
ε. Καταλληλότητα του εκπαιδευτικού για προσφορά εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία μειονοτικής εκπαίδευσης (μονάδες μέχρι 3)
Τα κριτήρια των περιπτώσεων δ και ε αυτής της παραγράφου προκύπτουν από το βιογραφικό σημείωμα και τα συνημμένα στην αίτηση δικαιολογητικά και μπορεί να διαπιστώνονται και με προφορική συνέντευξη ενώπιον των μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου.
Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί των παραγράφων 1-7 αυτού του άρθρου συγκεντρώνουν ίδιο αριθμό μονάδων μετάθεσης μετατίθενται εκείνοι που υπερτερούν στα επιμέρους κριτήρια, με τη σειρά που αυτά αναφέρονται.
 
Μαρούσι, 22-3-2011
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

[1] Πρόταση ΟΛΜΕ: Για τις αποσπάσεις σε Πειραματικά, Καλλιτεχνικά και Μουσικά σχολεία αρμόδια είναι τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια (ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ)

Θρησκευτικά: Υποχρεωτικά στην Α΄ και τη Β΄ Λυκείου

Τελικά, οι εξελίξεις για το μάθημά μας στο νέο Λύκειο είναι μάλλον ενθαρρυντικές, καθώς το υπουργείο υιοθετώντας, ως φαίνεται τις προτάσεις του τομέα Θεολόγων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε προ ολίγου η υπουργός Αννα Διαμαντοπούλου, απoφάσισε τη διατήρηση του θρησκευτικού μαθήματoς ως υποχρεωτικού στην Α΄ (2ωρο) και τη B΄ Λυκείου (2ωρο), ενώ μέχρι στιγμης φέρεται να μετατρέπεται σε επιλεγόμενο στη Γ΄ Λυκείου (μονόωρο). Που σημαίνει πρακτικά ότι μέχρι στιγμής χάνουμε μια “μάχη” για το μονόωρο μάθημα της Γ΄ Λυκείου, χωρίς βεβαίως να έχουμε χάσει τον “πόλεμο”. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης θα παλέψουμε για την διατήρηση στα υποχρεωτικά και του μονόωρου μαθήματος της Γ΄  Λυκείου (του τόσο ωραίου αυτού μαθήματος της “Χριστιανικής Ηθικής”)  και έχουμε πολλές ελπίδες να τα καταφέρουμε καθώς μετά τις εν πολλοίς θετικές εξελίξεις για το μάθημά μας, φαίνεται να δημιουργείται ένα καλό κλίμα στις σχέσεις του υπουργείου με τους θεολόγους της εκπαίδευσης! Οι επίσημες ανακοινώσεις για τα προγράμματα σπουδών στο νέο Λύκειο έγιναν σήμερα στις 12 μ. από την πολιτική ηγεσία του υπ. Παιδείας. Εννοείται ότι θα σας κρατούμε διαρκώς ενήμερους. (πληροφορίες για όλα τα μαθήματα στο ιστολόγιο του Θεολογικού Συνδέσμουhttp://religiousnet.blogspot.com/)  

Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

Αντιπροσωπευτικό προεδρείο στην ΕΛΜΕ Λάρισας

Με βάση την αντιπροσωπευτικότητα και αναλογικότητα της εκλογικής δύναμης των παρατάξεων συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΜΕ ν. Λάρισας, όπως αυτό προέκυψε από τις εκλογές της 16ης Μαρτίου. Έτσι, η ΔΑΚΕ (ΝΔ) κατέλαβε τις θέσεις του προέδρου και του ταμία, η ΠΑΣΚ (ΠΑΣΟΚ) τη θέση του γραμματέα και η ΕΣΑΚ (ΚΚΕ) του αντιπροέδρου.
Η αναμενόμενη μετά το εκλογικό αποτέλεσμα αυτή εξέλιξη, επανέφερε στη θέση του προέδρου του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Λάρισας τον συνάδελφο Ευάγγελο Κατσιώτη, ο οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος και κατά το πρόσφατο παρελθόν.

Αναλυτικά, το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος Ευάγγελος Κατσιώτης (ΠΕ02), Γραμματέας Χρήστος Ντελής (ΠΕ11), Αντιπρόεδρος Κλαίρη Καψαχάτη (ΠΕ18.10), Ταμίας Μιχαήλ Τζιατζιάς (ΠΕ11) και μέλη Γεώργιος Νταφούλης (ΠΕ04), Γεώργιος Φλέγγας (ΤΕ01.13), Γιάννα Κωνσταντίνου (ΠΕ02), Χρήστος Παλάτος (ΠΕ17.02) και Δημήτρης Παπαδόπουλος (ΠΕ09).

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

"Θα τα καταφέρουμε και πάλι..."


To μήνυμα της υπ. Παιδείας Αννας Διαμαντοπούλου για την γιορτή της 25ης Μαρτίου 1821:

"Η επέτειος της 25ης Μαρτίου είναι μέρα ιστορικής μνήμης και τιμής στους αγώνες του Ελληνικού λαού για τις αξίες και τα ιδανικά της ελευθερίας, της εθνικής ανεξαρτησίας, της αυτοδιάθεσης των λαών και της εθνικής ενότητας.

Η Επανάσταση του 1821 στάθηκε το πιο σημαντικό γεγονός της εποχής του σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, γιατί απέδειξε ότι η αγωνιστικότητα, η συλλογικότητα, τα ιδανικά και οι αξίες μπορούν ν’ αλλάξουν την ιστορική εξέλιξη ενός λαού, ενός έθνους. Σήμερα νιώθουμε όλοι οι Έλληνες υπερήφανοι για την κορυφαία αυτή ιστορική στιγμή.

Σήμερα η εθνική αυτογνωσία, και ο αυτοπροσδιορισμός μας κρίνονται απαραίτητα για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες και να χαράξουμε το μέλλον. Η ιστορική αναδρομή στην Επανάσταση του 1821, που σφράγισε την ύπαρξη και την επιβίωση του έθνους μας, μάς κάνει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο λαός μας πέτυχε το ακατόρθωτο, ξεπερνώντας ελαττώματα, ελλείψεις, αδυναμίες. Ανταποκρίθηκε στις πραγματικές αξίες, τις αξίες αυτές που διακρίνουν τους ανθρώπους και τους λαούς και τους κάνουν να μεγαλουργούν.

Σήμερα, που η χώρα μας βρίσκεται σε ένα δύσκολο δρόμο, ας θυμηθούμε τα λόγια του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη: «Όταν αποφασίσαμε να κάμομε την Επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκαμε, ούτε πόσοι είμεθα, ούτε πως δεν έχομε άρματα, …. αλλά ως μία βροχή, …όλοι, ….., μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και εκάμαμε την Επανάσταση».

Eξ άλλου, σε δηλώσεις της προς τα Μ.Μ.Ε., μετά το πέρας της παρελάσεως, η Αννα Διαμαντοπούλου δήλωσε:
"Συγχαρητήρια στους μαθητές, τις μαθήτριες και τους καθηγητές τους. Σήμερα καμαρώσαμε τη μαθητική νεολαία, καμαρώσαμε τα παιδιά μας, για τα οποία όλοι ενωμένοι έχουμε να δώσουμε ένα μεγάλο αγώνα. Οι Έλληνες ενωμένοι αποδείξαμε ότι μπορούμε να κάνουμε θαύματα, που αφήνουν τον κόσμο άφωνο. Αυτό αποτυπώνεται στο 1821, που καταφέραμε να ρίξουμε μια άτρωτη αυτοκρατορία. Σήμερα έχουμε να υπερβούμε μια κρίση που φαίνεται ανυπέρβλητη. Θα τα καταφέρουμε, όπως πάντα. Είναι στο χέρι μας".
24.3.2011

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Από "κόσκινο" μεταπτυχιακά εξωτερικού

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Εκπαίδευσης και Θρησκευμάτων, σχετικά με τις καταγγελίες για παράνομη απόκτηση από εκπαιδευτικούς μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από το εξωτερικό (κυρίως από Ιταλία και βαλκανικές χώρες, όπως Βουλγαρία, Ρουμανία, κλπ) έναντι αμοιβής, αναφέρονται τα εξής:

Η απόκτηση παράνομων μεταπτυχιακών τίτλων έναντι αμοιβής εγείρει μείζονα θέματα ηθικής και νομιμότητας στο χώρο της Παιδείας, αλλά και ζητήματα που σχετίζονται με τις αμοιβές των εκπαιδευτικών, με τη δυνατότητα και τον τρόπο εξέλιξης τους σε θέσεις διοικητικής και παιδαγωγικής ευθύνης.

Η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, προχώρησε άμεσα στις παρακάτω ενέργειες:

1. Δόθηκε εντολή για διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) στο Νομό Χαλκιδικής, όπου υπήρξαν οι συγκεκριμένες καταγγελίες. Εφόσον προκύψουν στοιχεία, που τεκμηριώνουν τις παραπάνω καταγγελίες, θα παραπεμφθούν άμεσα στον Εισαγγελέα.

2. Ζητήθηκε από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όλης της χώρας, να στείλουν για έλεγχο στο Υπουργείο τους μεταπτυχιακούς τίτλους, που έχουν κατατεθεί από εκπαιδευτικούς και έχουν αποκτηθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού, με τις αντίστοιχες ισοτιμίες του ΔΟΑΤΑΠ.

Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας επεξεργάζεται πρόταση, ώστε τα Συμβούλια Επιλογής Στελεχών να ελέγχουν τη γνώση της ξένης γλώσσας, στην οποία έχει αποκτηθεί ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, προκειμένου να μοριοδοτούν τους μεταπτυχιακούς τίτλους κατά τη διαδικασία επιλογής των στελεχών

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

Η Αννα Διαμαντοπούλου για τις συγχωνεύσεις σχολείων και τους πλεονάζοντες εκπαιδευτικούς


Συστάσεις προς τους εκπαιδευτικούς να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί για τις καταλήψεις, απηύθυνε η υπ. Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου, σε τηλεφωνική παρέμβαση στη τηλεόραση του “ΣΚΑΙ”.

Σχετικά με τις διδακτικές ώρες που χάνονται λόγω καταλήψεων, η υπ. Παιδείας είπε πως σε περίπτωση που χάνονται μαθήματα θα γίνονται αναπληρώσεις ακόμη και τα Σάββατα και τις αργίες. Σχετικά με το νέο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων η υπ. Παιδείας επανέλαβε φέτος θα γίνουν με το ισχύον και οι αλλαγές θα ισχύσουν από το 2014. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς που πλεονάζουν λόγω συγχωνεύσεων η κ. Διαμαντοπούλου υπογράμμισε ότι όταν καταργείται το σχολείο ο εκπαιδευτικός είναι στη διάθεση του διευθυντή και θα τον μεταφέρει στον ίδιο νομό, σε αντίστοιχη θέση και μάλιστα κατά προτεραιότητα.

* Τα σημαντικότερα σημεία της παρέμβασης της υπ. Παιδείας:

Για τα κριτήρια των συνενώσεων σχολείων:

"Στόχος μας είναι να υπάρχουν σχολεία – Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια – με επαρκή αριθμό τμημάτων, ώστε να εφαρμόζονται τα νέα Προγράμματα Σπουδών. Στο Δημοτικό, αλλάζει το σύνολο των προγραμμάτων. Τα 6θέσια Δημοτικά στα μικρά αστικά κέντρα και τα 12θέσια στα μεγάλα αστικά κέντρα, είναι εκείνα τα σχολεία, τα οποία μπορούν να προσφέρουν στους μαθητές τη μόρφωση και τα εφόδια που οφείλουμε να τους δώσουμε.

Τα Αγγλικά ξεκινούν από την Α’ Δημοτικού, ώστε στη Γ΄ Γυμνασίου τα παιδιά να παίρνουν την πιστοποίηση της ξένης γλώσσας μέσα από το σχολείο, χωρίς να κάνουν φροντιστήριο, ανεξάρτητα αν είναι σε ένα μεγάλο ή μικρό αστικό κέντρο ή σε ένα χωριό. Να μπορούν, επίσης, να παίρνουν στη Γ’ Γυμνασίου πιστοποίηση στην Πληροφορική. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει και ικανοποιητικός αριθμός εκπαιδευτικών σε ειδικότητες και υποδομές.

Από τα Δημοτικά που μετακινούνται, 571 συνενώνονται με μεγαλύτερα. Από αυτά το 80% είναι μονοθέσια, 2θέσια και 3θέσια. Το 2011 στην Ελλάδα υπάρχει ένας δάσκαλος που κάνει την ίδια ώρα μάθημα σε 6 τάξεις!

Στα Γυμνάσια, στόχος μας είναι να υπάρχουν επαρκή τμήματα, ώστε και να μπορούν να υλοποιηθούν τα προγράμματα. Πρέπει να κάνουμε σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Έχουμε 170.000 εκπαιδευτικούς, τη μεγαλύτερη αναλογία εκπαιδευτικών ανά μαθητή, δηλαδή έναν εκπαιδευτικό ανά 8 μαθητές – είμαστε η πρώτη χώρα στον ΟΟΣΑ – και δεν έχουμε την Παιδεία που θέλουμε.

Γνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες. Υπάρχουν περίπου 14 μικρά νησάκια, όπου και με 3 παιδιά θα λειτουργεί Λύκειο ή σε πολύ ορεινά χωριά, όπως για παράδειγμα στις Καρυές με 8 παιδιά, θα υπάρχει Γυμνάσιο. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά! Δεν πρέπει, όμως, να κάνουμε έναν εξορθολογισμό; Πόσα Γυμνάσια μπορούν να υπάρχουν με 20, 25 ή 30 μαθητές και 14 ή 16 καθηγητές;

Εδώ και 10 χρόνια – τώρα το ανακαλύψαμε – υπάρχουν 92 νηπιαγωγεία σε αναστολή λειτουργίας, χωρίς όμως να κλείνουν, για να διατηρούνται οι οργανικές θέσεις. Κριτήριο είναι και ο χρόνος μετακίνησης των μαθητών. Δεν μπορεί τα παιδιά στην επαρχία να μετακινούνται σε απόσταση πάνω από 20-25 λεπτά – αυτό ήταν ρητή εντολή και κατεύθυνση προς όλους τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης. Στα μεγάλα αστικά κέντρα πρέπει να αποφευχθεί να διασχίζουν τα παιδιά λεωφόρους.
Δεν υπάρχει πουθενά σχολείο με 500 και 600 μαθητές. Υπάρχουν μόνο 6 σχολεία μετρημένα, τα οποία έχουν από 400 μέχρι 450 μαθητές.

Σε αυτή την πρώτη προσπάθεια που γίνεται για τα σχολεία, πιθανόν να υπάρχουν προβλήματα. Δεν υπάρχουν δόγματα".

Για τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών από τα σχολεία που συνενώνονται:

"Ο εκπαιδευτικός, όταν καταργείται, συνενώνεται ή μεταφέρεται ένα σχολείο, δεν απολύεται! Τίθεται στη διάθεση του Περιφερειακού Διευθυντή, ο οποίος θα τον τοποθετήσει στον ίδιο νομό σε αντίστοιχη θέση και, σύμφωνα με το νόμο, κατά προτεραιότητα.

Οι καθηγητές που πλεονάζουν π.χ. στο νομό Καρδίτσας, θα πάνε σε σχολεία, τα οποία έχουν ανάγκη. Η τοποθέτηση θα γίνει στο νομό Καρδίτσας. Εάν δεν υπάρχουν θέσεις στο νομό Καρδίτσας, θα πάνε σε διπλανούς νομούς. Το επιχείρημα ότι «διατηρούμε τα σχολεία γιατί πλεονάζουν οι καθηγητές και προσλαμβάνουμε και αναπληρωτές και ωρομισθίους» δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Η κατανομή των εκπαιδευτικών πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών. Στόχος μας στην εκπαίδευση είναι να υπηρετήσουμε τα παιδιά. Οι αναπληρωτές, βεβαίως, κάνουν σπουδαία δουλειά, γιατί καλύπτουν κενά, όμως δεν γίνεται η εκπαίδευση να προχωράει με αναπληρωτές. Θα πρέπει πρώτα να γίνει αξιολόγηση και σωστή αξιοποίηση των δεκάδων χιλιάδων εκπαιδευτικών που βρίσκονται στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Είναι ενδιαφέρον να δει κανείς σε ορισμένους νομούς, με συγκεκριμένη πολιτική ιστορία, ποιος είναι ο αριθμός των μαθητών και των σχολείων σε σχέση με άλλους νομούς. Υπήρχαν χωριά με συνεχώς φθίνοντα πληθυσμό όπου φτιάχναμε καινούργιο σχολείο. Οι πολιτικοί φταίμε, ούτε οι γονείς ούτε οι εκπαιδευτικοί".

Για την αξιοποίηση των υποδομών:

"Πολλά από τα κτήρια όπου στεγάζονται σχολεία είναι ενοικιαζόμενα. Κατά προτεραιότητα έχουν γίνει μετακινήσεις σχολείων, εκεί που είχαμε ενοικιαζόμενα κτήρια. Τα κτήρια αυτά θα τα αξιοποιήσουν οι Δήμοι, είτε για τη Διά Βίου Μάθηση, είτε για άλλες δραστηριότητες για τους δημότες".

Για τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα:

"Έχει φτάσει σε όλα τα σχολεία εγκύκλιος, σύμφωνα με την οποία κανένα τμήμα δεν μπορεί να έχει πάνω από 25 μαθητές στο Δημοτικό, και 25 συν 10% στο Γυμνάσιο και Λύκειο, όταν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υποδομών".

Για τις αντιδράσεις σχετικά με τις συνενώσεις σχολείων:

"Θα παρακαλούσα τους εκπαιδευτικούς να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί. Δεν είναι δυνατόν οποιαδήποτε μορφή διαμαρτυρίας να έχει ως αποτέλεσμα να μην κάνουν τα παιδιά μαθήματα. Δεν μπορεί κανείς να βγάλει τα παιδιά από τις τάξεις. Θα υπάρξει αναπλήρωση όλων των μαθημάτων".

Eκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό για θεολόγους


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
Χαλκοκονδύλη 37. 10432, ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 2105224180-FAX. 2105224420
Iστοχώρος: http://www.petheol.gr/

Ψηφιακό υλικό

Σας ενημερώνουμε ότι στα γραφεία της ΠΕΘ δημιουργήθηκε αρχείο με υλικό (POWER POINT, VΙDEO, DVD) σχέδια μαθημάτων, ασκήσεις, βοηθητικά κείμενα, γιά τη διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών (Γυμνάσιο, Λύκειο). Επιπλέον σε ψηφιακή μορφή (33 GB) η Πατρολογία του Migne ( κείμενο των 161 τόμων, η κλείδα, το Ταμείο της Πατρολογίας και ο Κατάλογος των συγγραφέων κατά χρονολογική σειρά και ανά τόμο. Το υλικό είναι διαθέσιμο γιά κάθε συνάδελφο. Υπεύθυνοι υλικού: Ρασιώτη Αναστασία, Τσιγγέλης Θεοφάνης.

Γιά περισσότερες πληροφορίες να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο της ΠΕΘ ( 210 - 5224180) Καθημερινά 8.00 - 14.00 μ.μ.

Από τη Γραμματεία της ΠΕΘ

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

Μαθητές με καινοτόμες προτάσεις και επιχειρηματική δράση...
«Οι έφηβοι είναι γεμάτοι ιδέες και δύναμη, αισιοδοξία για το μέλλον της χώρας»

Την έκθεση μαθητών "TRADE FAIR 2011", όπου παρουσιάζουν τις καινοτόμες προτάσεις τους για προϊόντα και υπηρεσίες, επισκέφθηκε, σήμερα 02/03/2011, η Υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου. Η παρουσίαση έγινε σε περίπτερα 35 εικονικών μαθητικών επιχειρήσεων, τα οποία «έστησαν» οι μαθητές στο Athens Mall.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση», που είναι ένα από τα προγράμματα του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ), όπου συμμετέχουν Λύκεια από όλη την Ελλάδα. Το Σωματείο εκπροσωπεί στην Ελλάδα τον Παγκόσμιο Εκπαιδευτικό Οργανισμό Junior Achievement.

Να σημειωθεί ότι το Υπουργείο πρόσφατα υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας με το ΣΕΝ, σκοπός του οποίου είναι η ενημέρωση των νέων για τις αρχές της καινοτομίας.

Μετά την επίσκεψη στη μαθητική έκθεση η Υπουργός δήλωσε:

"Η νέα γενιά, οι έφηβοι της πατρίδας μας είναι γεμάτοι ιδέες και δύναμη, αισιοδοξία για το μέλλον της χώρας. Σήμερα είδα με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα αυτών των παιδιών, που παρουσιάστηκαν με καινοτομία. Είδαμε τους αυριανούς ηγέτες της οικονομίας και της κοινωνίας, να «βάζουν κάτω» την ιδέα τους, τη δημιουργία τους, να παράγουν προϊόν και να δείχνουν, με οργανωμένη δουλειά, από αυτή την ηλικία, το ταλέντο και την κλίση τους.
Θέλω να συγχαρώ τα Γυμνάσια, τα Λύκεια, τα Επαγγελματικά και Τεχνικά Λύκεια, που έλαβαν μέρος σε αυτή την προσπάθεια. Να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, φυσικά στους καθηγητές που βοήθησαν τόσο πολύ και στο Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων - την οργάνωση που ασχολείται με την αριστεία και την καινοτομία των νέων και ήταν συμπαραστάτης σε όλη αυτή την προσπάθεια
".

Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

Δράσεις πολιτισμού στο Νέο Σχολείο


Παρουσίαση του προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Παπαδιαμάντης - Ελύτης- Γκάτσος -Τσίρκας: 100 χρόνια μετά»

Οι μαθητές εμπνέονται, αναζητούν και δημιουργούν με αφορμή τα 100 χρόνια μετά το θάνατο του Παπαδιαμάντη και τη γέννηση των Ελύτη, Γκάτσου, Τσίρκα. Στην ιστοσελίδα http://www.i-create.gr/ οι μαθητές μπορούν να ανεβάζουν τις δημιουργίες και εμπνεύσεις τους πάνω στο έργο των τεσσάρων μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών και ποιητών.
Τα έργα θα αξιολογηθούν από τους ίδιους τους μαθητές και από επιτροπή ειδικών με τη συμμετοχή της Λυδίας Κονιόρδου, του Σωτήρη Χατζάκη, της Άλκης Ζέη και του Αντώνη Φωστιέρη και αρχές καλοκαιριού θα παρουσιαστούν όλα σε μία μεγάλη επετειακή εκδήλωση.

* Η Υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου, παρουσιάζοντας την πρωτοβουλία τόνισε: “Η Ελλάδα είναι μία παγκόσμια υπερδύναμη στο Πνεύμα και στα Γράμματα. Από τους φυσικούς ηγέτες αυτής της υπερδύναμης πρέπει να αναζητήσουμε δύναμη εμείς και η Νέα Γενιά. Αυτή είναι η δύναμη που μας κάνει σήμερα ηθικά ισότιμους με τις μεγαλύτερες χώρες του πλανήτη.
Είναι οι ποιητές, οι λογοτέχνες, οι φιλόσοφοι, οι καλλιτέχνες κάθε γενιάς, που σήμερα θα συνεισφέρουν στην ανύψωση του ηθικού του λαού μας. Ενδυνάμωση της εθνικής αυτοπεποίθησης στην αντιμετώπιση των δυσκολιών από θέση ισοτιμίας και όχι απλά του οικονομικά αδύναμου που ζητά βοήθεια.
Φέτος το 2011 είμαστε ως χώρα στο τούνελ της δημοσιονομικής ασφυξίας. Συμπληρώνονται 100 χρόνια από το θάνατο Παπαδιαμάντη, 100 χρόνια από τη γέννηση Ελύτη – Γκάτσου – Τσίρκα. Το Υπουργείο Παιδείας «αδράζει τη σύμπτωση» για την υλοποίηση ενός ολόκληρου σχεδίου που αφορά στον πολιτισμό.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τα Νέο Σχολείο έχει μια ισχυρή συνιστώσα που αφορά στον Πολιτισμό με 7 δράσεις:
1. Στα 800 Δημοτικά σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα εντάσσεται η φιλαναγνωσία, το θεατρικό παιχνίδι και τα εικαστικά

2. Προγράμματα σπουδών καλλιτεχνικών μαθημάτων

3. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

4. Σχέδια Έρευνας

5. Ανάπτυξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων

6. Ανάδειξη καλών παραδειγμάτων και δικτύωση

7. Καλλιτεχνική εκπαίδευση

Για πρώτη φορά φέτος το Διεθνές Φεστιβάλ Νέων Αρχαίου Δράματος των Συρακουσών έχει προσκαλέσει τα καλλιτεχνικά σχολεία Ελλάδας να παρουσιάσουν αρχαίο δράμα. Και τα 3 σχολεία ετοιμάζουν, μαθητές μαζί με τους καθηγητές τους, παράσταση αρχαίας τραγωδίας.
Θέλοντας να τιμήσουν την Ελλάδα και τους Έλληνες μαθητές οι διοργανωτές του Φεστιβάλ ανέθεσαν στα ελληνικά καλλιτεχνικά σχολεία την έναρξη του φεστιβάλ που θα γίνει στις 11 Μαΐου στις Συρακούσες. Στόχος του Υπουργείου είναι η δημιουργική συνεργασία των ελληνικών σχολείων με όλα τα φεστιβάλ νέων αρχαίου δράματος στην Ευρώπη.

«Παπαδιαμάντης - Ελύτης- Γκάτσος -Τσίρκας: 100 χρόνια μετά»

Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τον θάνατο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και ταυτόχρονα 100 χρόνια από την γέννηση των Οδυσσέα Ελύτη, Νίκου Γκάτσου και Στρατή Τσίρκα. Η χρονική σύμπτωση των επετείων των τεσσάρων δημιουργών γίνεται για μας η αφορμή να ανοίξουμε στην πράξη το θέμα: Τέχνες και Πολιτισμός στο Σχολείο.
Εκατό χρόνια μετά οι αξίες τους, η έμπνευσή τους, οι στίχοι τους, τα διηγήματά τους, τα μυθιστορήματα είναι εδώ, πηλός της ιστορικής, ηθικής και αισθητικής μας συνείδησης.
Με βάση τις διαχρονικές τους αξίες, το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προωθεί, ενθαρρύνει και υποστηρίζει ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ποικίλλων δράσεων στα Δημοτικά (Ελύτης – Παπαδιαμάντης), Γυμνάσια, και στις Α΄ και Β΄ τάξεις του Λυκείου με τίτλο: «Παπαδιαμάντης - Ελύτης- Γκάτσος –Τσίρκας: 100 χρόνια μετά». Στόχος αυτού του προγράμματος είναι η δημιουργική επαφή των μαθητών με το έργο αυτών των δημιουργών, έτσι ώστε να εμπνευστούν από αυτό, να δημιουργήσουν συλλογικά ή ατομικά καλλιτεχνικά έργα κάθε μορφής και να τα παρουσιάσουν με διάφορους τρόπους μαζί με τους δασκάλους και τους καθηγητές τους.
Η ανάπτυξη βιωματικών δράσεων στα σχολεία μπορεί να γίνει από μία τάξη, ένα σχολείο ή δίκτυο σχολείων σε συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, καλλιτέχνες, κλπ.

Ενδεικτικά προτείνονται δράσεις όπως:

• αγώνες φιλαναγνωσίας σε κείμενα των εν λόγω λογοτεχνών, στο πλαίσιο ενός σχολείου ή νομού ή δικτύων σχολείων,
• δημιουργία «κοινοτήτων αναγνωστών» σε ένα σχολείο ή σε δίκτυα σχολείων (καθορισμός συγκεκριμένης ημέρας και ώρας, ανάγνωση στην τάξη, συζήτηση, επιπλέον δραστηριότητες),
• αξιοποίηση λογοτεχνών ή αφηγητών για μικρούς μαθητές στο πλαίσιο της φιλαναγνωσίας,

• εικαστική έκθεση, ψηφιακή έκθεση έργων,

• γιορτή ποίησης με απαγγελίες,

• δημιουργία ποιήματος, κινηματογραφικής ταινίας, βίντεο, αφίσας, άλμπουμ, ομαδικού κολλάζ σε τοίχο του σχολείου με κινηματογράφηση και ανάρτηση στο YouTube ή προβολή μέσω live streaming, συγγραφή διηγήματος,

• μελοποίηση ποίησης ή διασκευή,

• ανάπτυξη δρώμενων (θεατρικές παραστάσεις, γιορτές, χορωδίες ή άλλα δρώμενα) και κινηματογράφησή τους,

• διοργάνωση ημερίδων για επιμέρους θέματα του έργου των λογοτεχνών με ομιλίες μαθητών, δημιουργία λεξικού (σε πλατφόρμα wiki μαθητές απ’ όλη την Ελλάδα αναρτούν κάθε φορά έναν ιδιωματισμό από το έργο του Παπαδιαμάντη και τη σημασία του. Έτσι, συνεργατικά, δημιουργούν ένα «λεξικό όρων» του Παπαδιαμάντη που μπορεί να τεθεί στη διάθεση όλων διαδικτυακά και να αναπτυχθεί στο μέλλον με τη συνεισφορά φιλολόγων ή άλλων ενδιαφερόμενων),

• δημιουργία και ηχογράφηση ραδιοφωνικών εκπομπών, κλπ.

Τα ατομικά ή συλλογικά έργα που θα δημιουργηθούν μπορούν να παρουσιαστούν στο χώρο του σχολείου ή σε άλλους χώρους της τοπικής κοινότητας. Το Υπουργείο Παιδείας για να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του προγράμματος: «Παπαδιαμάντης - Ελύτης - Γκάτσος - Τσίρκας: 100 χρόνια μετά» αξιοποιεί την Εκπαιδευτική Τηλεόραση και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο με τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας i-create (http://www.i-create.gr/ ). Στην πλατφόρμα αυτή θα φιλοξενηθεί το πρόγραμμα σε ειδική θεματική ενότητα με την μορφή micro-site, με βοηθητικό οπτικοακουστικό υλικό, κείμενα, σχετικά links που αφορούν τους τιμώμενους δημιουργούς. Με αυτό τον τρόπο προσφέρει στην εκπαιδευτική κοινότητα και τους μαθητές ένα περιβάλλον δημιουργίας, συνεργασίας, ανταλλαγής ιδεών και κυρίως υλοποίησης των έργων: βίντεο, διαδραστικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών, ιστολογίων, υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα εφαρμογών web 2.0 και ελεύθερου λογισμικού.

Τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές μπορούν να αναρτήσουν τα έργα που θα δημιουργήσουν (ατομικά ή συλλογικά) στην πλατφόρμα i-create, για να πάρουν μέρος σε εξ’ αποστάσεως πανελλήνιο διαγωνισμό.
Η επιλογή των έργων από τον πανελλήνιο διαγωνισμό θα γίνει με δύο τρόπους: α) με online ψηφοφορία, ανοικτά και ελεύθερα από τους χρήστες και β) με επιτροπή καλλιτεχνών - ειδημόνων. Η επιλογή των έργων με τον πρώτο τρόπο θα είναι εντελώς ανεξάρτητη από την επιλογή έργων με το δεύτερο τρόπο.
Το πρόγραμμα θα κλείσει με τη διοργάνωση εκδήλωσης στην Αθήνα στο τέλος της σχολικού έτους 2010-2011. Στην εκδήλωση αυτή, πρωταγωνιστές θα είναι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, θα παρουσιαστούν τα επιλεγμένα έργα και θα γίνουν οι βραβεύσεις σχολείων, μαθητών και εκπαιδευτικών. Τα βραβευμένα έργα θα προβληθούν διαδικτυακά και θα εκτεθούν σε διάφορους εκθεσιακούς χώρους ή σε δημόσια κτίρια.
Το πρόγραμμα «Παπαδιαμάντης - Ελύτης - Γκάτσος - Τσίρκας: 100 χρόνια μετά!!!» εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο για το Νέο Σχολείο, το οποίο αποβλέπει στη δημιουργία ενός Ανοιχτού Σχολείου που θα δημιουργεί και θα διατηρεί ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας με την κοινότητα, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με τους πολιτιστικούς φορείς και τους καλλιτέχνες, που θα συμβάλλει στην πολιτιστική ζωή και θα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ανάδειξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας των μαθητών.
Σε αυτή την προοπτική το έργο θα υποστηρίζεται κεντρικά από επιτροπή εκπροσώπων της Τέχνης. Στην επιτροπή αυτή συμμετέχουν:

1. Κονιόρδου Λυδία, ηθοποιός,

2. Φωστιέρης Αντώνης, ποιητής, συν-εκδότης του λογοτεχνικού περιοδικού «Η Λέξη»,

3. Άλκη Ζέη, συγγραφέας,

4. Φράγκου – Κικίλια Ρίτσα, καθηγήτρια Πανεπιστημίου,

5. Χατζάκης Σωτήρης, σκηνοθέτης, Διευθυντής Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος”.

* Tέλος, η Λυδία Κονιόρδου αναφέρθηκε στην ανάγκη σύνδεσης του πολιτισμού και της τέχνης με την εκπαίδευση. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Είναι μια επιτακτική στιγμή που δεν μας επιτρέπει να αφήσουμε άλλο χρόνο να περάσει. Χρειάζεται να αφυπνίσουμε τις συνειδήσεις των νέων ανθρώπων, να στηρίξουμε τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών που ηρωικά πολλές φορές προσπαθούν σε όλες τις άκρες της Ελλάδας».